W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Regulamin


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 614 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 12 czerwca 2012r.
Regulamin wydawania karty Programu ” MIEJ WIĘCEJ” oraz zasady przystępowania do Programu


1. Karta Programu ” MIEJ WIĘCEJ” skierowana jest do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Sosnowca oraz do podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie Sosnowcu, bez względu na kryterium dochodowe.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Programie ” MIEJ WIĘCEJ” – należy przez to rozumieć Program realizowany przez Miasto Sosnowiec w ramach przyjętej uchwały Nr 138/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2012 r.
b) Karcie Programu ” MIEJ WIĘCEJ” – należy przez to rozumieć imienną kartę, (której wzór stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia) pozwalającą osobom uprawnionym do korzystania z ulg, oferowanych przez Partnerów.
c) Uldze – należy przez to rozumieć zwolnienia, rabaty, bonifikaty, promocje określone w procentach lub kwotowo dla każdej osoby uprawnionej.
d) Organizator – Urząd Miejski w Sosnowcu.
e) Partner – jednostki miejskie oraz inne podmioty biorące udział w programie.

3. Karta jest ważna przez okres 2 lat od daty jej wydania.

4. Z wnioskiem o wydanie karty Programu występuje rodzic, opiekun prawny i wypełniony wniosek składa w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ulicy 3 – go Maja 33, pok. 405.
Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu wniosku w terminie do 30 dni od daty jego złożenia (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia).

5. Karta Programu zawiera imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej. Karta jest ważna wyłącznie
z dokumentem tożsamości. W przypadku osób nieletnich z legitymacją szkolną. Dzieci nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie w obecności opiekuna. Poza wnioskodawcą karty może odebrać pełnoletnia osoba widniejąca na wniosku, lub inna osoba (z upoważnienia wnioskodawcy).

6. W przypadku zagubienia karty Programu wnioskodawcy lub członka jego rodziny, wnioskodawca składa oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnioskiem o duplikat karty.

7. Potwierdzeniem przystąpienia Partnera do Programu ” MIEJ WIĘCEJ” są naklejki potwierdzające honorowanie kart Programu, umieszczone przy wejściu w widocznym miejscu oraz w punktach kasowych.

8. Udział Partnerów w Programie ” MIEJ WIĘCEJ” jest dobrowolny.

9. Potwierdzeniem uczestnictwa w programie jest porozumienie zawarte między Organizatorem
i Partnerem.

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content