W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Uchwała


UCHWAŁA NR 387/XXIII/2012

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 23 maja 2012 r.

w sprawie: uchwalenia programu "MIEJ WIĘCEJ "

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz po konsultacjach dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/L XIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

 

§ 1.

Wprowadzić na terenie Miasta Sosnowca Program " MIEJ WIĘCEJ ", stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Prezydent Miasta Sosnowca przedstawia raz w roku Radzie Miejskiej Sosnowca informację
z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Sosnowcu

 

 

Załącznik  do Uchwały 387/XXIII/2012

Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 23 maja 2012 roku

 

PROGRAM " MIEJ WIĘCEJ "

 

§ 1.

1. Program ” MIEJ WIĘCEJ” zwany dalej Programem, jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez Miasto Sosnowiec. Program ten skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie Sosnowca bez względu na kryterium dochodowe oraz  do podopiecznych placówek opiekuńczo – wychowawczych które działają na terenie Sosnowca.

2.Ilekroć w Programie jest mowa o:

a) "rodzinie wielodzietnej" należy przez to rozumieć rodzinę zamieszkałą na terenie miasta Sosnowca, składającą się z rodziców (lub rodzica) mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

b) "rodzinie zastępczej" należy przez to rozumieć rodzinę zastępczą zamieszkałą
na terenie miasta Sosnowca, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mającą na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku
do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje,

c) "osobach uprawnionych" należy przez to rozumieć osoby określone w ust.1, które  są objęte niniejszym  Programem.

3. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba  przebywa z zamiarem stałego pobytu.

§ 2.

1. Celem Programu jest:

a) budowanie przychylnego klimatu lokalnego dla rodzin wielodzietnych, co w konsekwencji może przyczynić się do korzystnych zmian demograficznych,

b) przełamanie niekorzystnego stereotypu wiążącego wielodzietność z ubóstwem
i patologią,

c) wspieranie i promowanie modelu rodzin wielodzietnych, zastępczych  oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku  w społeczności lokalnej,

2. Realizacja celów odbywać się będzie poprzez:

a) tworzenie i rozwijanie katalogu ulg dla osób  uprawnionych na usługi oferowane  przez jednostki miejskie oraz  inne podmioty, biorące udział w programie,

b) zawieranie porozumień z sosnowieckimi organizacjami oraz innymi podmiotami umożliwiającymi zwiększenie dostępności do oferowanych przez nie dóbr, osobom uprawnionym,

c) pozyskiwanie nowych partnerów do realizacji programu,

d) prowadzenie akcji promocyjnej i medialnej na rzecz popularyzacji programu.

 

§ 3.

 

W Programie mogą uczestniczyć samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty oferujące ulgi,  przeznaczone dla osób uprawnionych.

§ 4.

 

Potwierdzeniem uprawnień osób do korzystania z ulg jest karta " MIEJ WIĘCEJ " wydawana na wniosek osób uprawnionych.

 

§ 5.

 

Prezydent Miasta Sosnowca określi w drodze Zarządzenia: zasady wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w Programie.

 

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content