W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Aktualności


<< <  Strona 3 z 38  > >>

16.03.2018

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

Od 20 marca do 29 czerwca 2018r.  istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia dziecka przeciwko pneumokokom.

Szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae.

Kto może zostać zaszczepiony

- dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)

Warunek - dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018r.

Szczepienie jest dobrowolne i bezpłatne! Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zaszczepieniem dziecka - proszę zgłośić się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia obejmują dzieci, które - po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną - zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018r. Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018r. do 29 czerwca 2018r. przez przychodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciw pneumokokom, skontaktuj się ze swoją przychodnią w sprawie ustalenia terminu szczepienia.

Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Źródło:GIS

 

 

08.03.2018

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące sie dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach:

www.spes.org.pl

www.dla-dzieci.spes.org.pl

 

05.03.2018

NABÓR DO ŻŁOBKA

 

Wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do żłobka odbywać się będzie w terminie od 03-04-2018r. do 30-04-2018r. w godzinach:

poniedziałek, wtorek od 7.00 do 15.30

środa od 7.00 do 16.30

czwartek, piątek od 7.00 do 15.30

Osobom zainteresowanym wnioski wydaje i przyjmuje kierownik danego oddziału lub zastępujący pracownik. Wypełniony wniosek rodzic składa osobiście do kierownika oddziału żłobka w w/w terminie.

Wniosek można złożyć tylko w jednym oddziale żłobka.

W przypadku złożenia wniosku do więcej niż jednego oddziału żłobka, skutkuje przypisaniem do oddziału najbliżej znajdującego się miejsca zamieszkania osoby wnioskującej o przyjęcie dziecka.

Informacji na w/w temat udziela Kierownik oddziału oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego.

 

DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU PRZYJMOWANE SĄ DZIECI:

- zameldowane na terenie Gminy Sosnowiec,

- z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci) - rodziców / opiekunów prawnych pracujących / uczących się,

- dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie od lekarza, że dziecko pomimo niepełnosprawności może funkcjonować w grupie z dziećmi w żłobku,

- wcześniej uczęśzczające do żłobka (kontynuacja),

- rodzica uczącego się, pracującego, samotnie wychowującego,

- z ubiegłorocznej listy rezerwowej - tylko w przypadku, gdzie jest potwierdzony kontakt rodzica ze żłobkiem oraz wiek dziecka odpowiada danej grupie rozwojowej w żłobku,

- z rodziny pełnej - oboje rodziców / opiekunów prawnych / pracujących / uczących się,

- z rodzin objętych opieką MOPS.

Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski o przyjęcie dziecka do żłobka i podejmuje decyzję zgodnie z w/w kryteriami w dniu 15-05-2018r.

Ogłoszenie decyzji komisji w dniu 21-05-2018r.

Lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych wywieszona będzie na tablicy ogłoszeń w oddziałach żłobka w w/w terminie o godzinie 9.00.

Lista dzieci, które nie zostały przyjęte staje się listą rezerwową - w przypadku zwolnienia się miejsca dzieci te będą przyjmowane w pierwszej kolejności.

Rodzice / opiekunowie mogą odwoływać się od decyzji komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Żłobka Miejskiego w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników naboru tj. od dnia 22-05-2018r. do 05-06-2018r.

Odwołanie należy przesłać listem poleconym lub złożyć osobiście w siedzibie Żłobka Miejskiego w Sosnowcu ul. B.Prusa 253A.

Dyrektor po rozpatrzeniu wniosku w ciągu 14 dni przekazuje pisemną odpowiedź w sprawie odwołania.

Obowiązkiem rodzica jest stały kontakt z kierownikiem oddziału Żłobka Miejskiego, w celu uzyskania aktualnych informacji, które dotyczą wolnych miejsc w żłobku.

 

DYŻURY  ODDZIAŁÓW ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W SOSNOWCU

LIPIEC - SIERPIEŃ 2018

 

LIPIEC 2018

ODDZIAŁ NR 2 Żłobka Miejskiego ul. Jagiellońska 13F tel. 32 292-39-20

ODDZIAŁ NR 5 Żłobka Miejskiego ul. B.Prusa 253A tel. 32 263-34-01

SIERPIEŃ 2018

ODDZIAŁ NR 3 Żłobka Miejskiego ul. Białostocka 17 tel. 32 753-70-49

ODDZIAŁ NR 4 Żłobka Miejskiego ul. Staropogońska 64a tel. 32 291-24-13

ODDZIAŁ NR 6 Żłobka Miejskiego ul. Czołgistów 5 tel. 32 263-24-18 (czynny w miesiącach lipiec i sierpień 2018r. - zapewnia opiekę dla dzieci z realizacji Projektu UE "Mogę wszystko").

 

Ze względu na planowane działania dotyczącezwiększenia ilości miejsc opieki dla dzieci w ODDZIALE Żłobka Miejskiego ul. Wojska Polskiego 19,a z tym związane prace przygotowawcze (m.in. remontowe), w okresie wakacyjnym lipiec-sierpień 2018r. placówka będzie NIECZYNNA.

Organizacja pracy i opieki nad dziećmi z ODDZIAŁU ŻŁOBKA NR 1 w miesiącu LIPIEC 2018r. będzie zapewniona w ODDZIALE ŻŁOBKA NR 3 ul. Białostocka 17.

W związku z koniecznością zaplanowania prawidłowej organizacji w placówkach dyżurujących, rodzice proszeni są o zgłaszanie indywidualne do wyznaczonych oddziałów żłobka w terminie od 21-05-2018r. do 05-06-2018r.

Zgłoszenia (zapisy) dziecka przyjmuje kierownik dyżurującego oddziału żłobka tylko w w/w terminie.

 

 

19.02.2018

 

 

01.02.2018

W 2018 roku po raz kolejny w Sosnowcu działa program darmowej pomocy prawnej.

Wsparcie będzie można uzyskać w ośmiu punktach na terenie całego miasta.

WYKAZ I HARMONOGRAM PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE SOSNOWCA W 2018r.

znajduje się na stronie głównej Urzędu Miejskiego  www.sosnowiec.pl /Zakładka Miasto/ darmowa pomoc prawna.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. p których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7. osoba, która w wyniku wystapienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. osoba, która jest w ciąży.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 - w przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- w przypadku osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

- w przypadku osoby będącej kombatantem przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- w przypadku osoby beaącej weteranem przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

- w przypadku osoby, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- w przypadku osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną złożnie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

- w przypadku kobiet w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

<< <  Strona 3 z 38  > >>

Archiwum aktualności »

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content