W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

Aktualności


<< <  Strona 3 z 37  > >>

19.02.2018

 

 

01.02.2018

W 2018 roku po raz kolejny w Sosnowcu działa program darmowej pomocy prawnej.

Wsparcie będzie można uzyskać w ośmiu punktach na terenie całego miasta.

WYKAZ I HARMONOGRAM PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE SOSNOWCA W 2018r.

znajduje się na stronie głównej Urzędu Miejskiego  www.sosnowiec.pl /Zakładka Miasto/ darmowa pomoc prawna.

 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, lub

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa powyżej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Osoby uprawnione do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, lub

2. osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3. osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4. osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. p których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5. osoba, która nie ukończyła 26 lat, lub

6. osoba, która ukończyła 65 lat, lub

7. osoba, która w wyniku wystapienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8. osoba, która jest w ciąży.

 

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 - w przypadku osoby korzystającej z pomocy społecznej przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

- w przypadku osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,

- w przypadku osoby będącej kombatantem przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- w przypadku osoby beaącej weteranem przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa,

- w przypadku osoby, która nie ukończyła 26 lat lub która ukończyła 65 lat przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- w przypadku osoby dotkniętej klęską żywiołową, katastrofą naturalną lub awarią techniczną złożnie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie,

- w przypadku kobiet w ciąży przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

12.01.2018

FERIE  ZIMOWE 29.01.2018 - 11.02.2018

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat programu ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu.

Szczegóły znajda Państwo na stronie: www.biblioteka.sosnowiec.pl

 

 

02.01.2018

24.05.2017

<< <  Strona 3 z 37  > >>

Archiwum aktualności »

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content