W jaki sposób dowiedziałeś się o programie "Miej Więcej"?

RODO


 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej: RODO)

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Sosnowca. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu z siedzibą przy al. Zwycięstwa 20.

2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Sosnowca jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować osobiście pod adresem ul. Mościckiego 14 pokój 406, e-mail: iod@um.sosnowiec.pl, nr telefonu 32 296-06-87.

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e) RODO w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym to jest w celach związanych z uczestnictwem w Programie "MIEJ WIĘCEJ" przyjętym Uchwałą nr 387/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia programu "MIEJ WIĘCEJ".

4.Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Programie "MIEJ WIĘCEJ". Jeżeli nie poda Pani/Pan danych, nie będzie miał Pan/Pani możliwości uczestnictwa w Programie "MIEJ WIĘCEJ" a co za tym idzie otrzymania Karty MIEJ WIĘCEJ.

5. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę.

6. Jak długo przechowywane będą Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Urzędzie Miejskim danych osobowych w większości przypadków wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i w tym przypadku 10 lat. Karta MIEJ WIĘCEJ wydawana jest na okres dwóch lat, co dwa lata odbywa się aktualizacja podanych przez Panią/Pana danych.

7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetywarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawiki 2.

9. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.

 

 

Miej Więcej 2012 Wszelkie Prawa Zastrzeżone © Projekt & Realizacja Future in Design, Strony Internetowe, Reklama | Licznik odwiedzin:

Content